• DSC02115 (1) copy
requiem

Armenian Relief Society Of Eastern USA to hold Its Annual Requiem Services

Armenian Relief Society Of Eastern USA to hold Its Annual Requiem Services On Sunday, February 26, 2017, churches affiliated with the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America will hold a memorial service in  memory of all deceased ARS Members and Benefactors. In addition to all of our deceased members, our benefactors will also be remembered.  […]

Continue Reading
No.-3722-1973.-Oil-on-canvas-24-x-35-inches.

Rare Paintings by Arthur Pinajian on Display at Saint Illuminator’s Cathedral

Rare Paintings by Arthur Pinajian on Display at Saint Illuminator’s Cathedral       Proceeds to Benefit The Armenian Relief Society of Eastern USA Educational Fund; March 31–April 2 NEW YORK—The Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA has announced a special exhibition of Arthur Pinajian’s (1914-1999) art. The limited run exhibition will open on […]

Continue Reading
ars-ycp-2016-13

Armenian Youth Move Mountains at MIT

ARS Youth Connect Program Takes Place on Nov. 5 Following the overwhelming success of the annual Youth Connect Program (YCP) held at New York University (NYU) in March, the Armenian Relief Society (ARS) YCP held its second installment of 2016 on Nov. 5 at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). About 60 young Armenian students […]

Continue Reading
dsc_6770

ARS Shadoyan Fashion Show

ARS Eastern USA Sponsors Fashion Show Featuring Kevork Shadoyan Fashion The Armenian Relief Society (ARS) of the Eastern United States (ARS of Eastern USA) Board of Regional Directors hosted a fashion show on Oct. 6, which featured unique regional costumes of historic Armenia, at the Seasons catering hall in New Jersey. A scene from the […]

Continue Reading
2016-group

ARS Youth Connect Program to be Held at MIT on Nov. 5

“There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other wings.” WATERTOWN, Mass.—Encouraged by the tremendous success of its annual ARS Youth Connect Program (YCP) held at NYU in March, the ARS of Eastern USA, Board of Regional Directors launches a second installment of the […]

Continue Reading
Board-and-guest

ARS Eastern USA 96th Annual Convention Held in NJ

PARK RIDGE, N.J.—The 96th Annual Convention of the Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA, hosted by the Agnouni, Bergen, Shake and Spitak ARS chapters of New Jersey, convened on Fri., July 15, at the Park Ridge Marriott Hotel in New Jersey. Nineteen chapters were represented with 38 delegates, as well as the Board of […]

Continue Reading
tom-ars

Lowell ARS “Lousintak” chapter Enhances Folk Festival

By Tom Vartabedian After 30 years, the Armenian Relief Society of Eastern USA (ARS EUSA) Lowell “Lousintak” chapter continues to be a time-honored tradition at the Lowell Folk Festival. After 30 years, the ARS Lowell “Lousintak” chapter continues to be a time-honored tradition at the Lowell Folk Festival. The chapter continues to maintain a strong […]

Continue Reading
Shadoyan

ARS Eastern USA to Host Shadoyan Fashion Show

ARS of Eastern USA will host a unique event featuring Shadoyan Fashion Couture House from Armenia. The Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA will host a unique event featuringShadoyan Fashion Couture House from Armenia. This fashion show of traditional costumes and evening gowns will take place on Oct. 6, in Washington Township, N.J. Shadoyan Couture […]

Continue Reading
Sponsor a Syrian Armenian family

ՀՕՄ-Ի”ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԸ” ԾՐԱԳԻՐ

Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը իր գոր­ծու­նէ­ու­թեան ին­նամս­եայ շըր­ջա­նին, եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով, նիւ­թա­կան կո­կիկ գու­մա­րով մը փոր­ձեց մեղ­մել պա­տե­րազ­մի մէջ յայտնո­ւած մեր ժո­ղո­վուր­դի այն հատ­ուա­ծին, որ առա­ւե­լա­բար կա­րիք ու­նի ՀՕ­Մ-ի նպաս­տին: Աւե­լի քան հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քին վի­ճակ­ուած պա­տե­րազ­մա­կան եւ անա­պա­հով վի­ճա­կը ժխ­տա­կան անդ­րա­դարձ ու­նե­ցաւ հա­լէ­պա­հա­յութ­եան վրայ: Ստեղծ­ուած հա­մա­տա­րած ան­գոր­ծու­թեան պատ­ճա­ռաւ մեր ժո­ղո­վուր­դը ստիպ­ուած եղաւ […]

Continue Reading

Armenian Relief Society of Eastern USA, Inc.. All Rights Reserved