• DSC02115 (1) copy
Sponsor a Syrian Armenian family

ՀՕՄ-Ի”ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԸ” ԾՐԱԳԻՐ

Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը իր գոր­ծու­նէ­ու­թեան ին­նամս­եայ շըր­ջա­նին, եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով, նիւ­թա­կան կո­կիկ գու­մա­րով մը փոր­ձեց մեղ­մել պա­տե­րազ­մի մէջ յայտնո­ւած մեր ժո­ղո­վուր­դի այն հատ­ուա­ծին, որ առա­ւե­լա­բար կա­րիք ու­նի ՀՕ­Մ-ի նպաս­տին: Աւե­լի քան հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քին վի­ճակ­ուած պա­տե­րազ­մա­կան եւ անա­պա­հով վի­ճա­կը ժխ­տա­կան անդ­րա­դարձ ու­նե­ցաւ հա­լէ­պա­հա­յութ­եան վրայ: Ստեղծ­ուած հա­մա­տա­րած ան­գոր­ծու­թեան պատ­ճա­ռաւ մեր ժո­ղո­վուր­դը ստիպ­ուած եղաւ […]

Continue Reading
Naomi Tazian

ARS of Eastern USA loses a lifelong ungerouhi

NAOMI “NICKI” TAZIAN NAOMI “NICKI” TAZIAN, 80, passed away Sunday, July 10, 2016. Born July 9, 1936, in Fort Wayne, Nicki was the daughter of the late Bernard and Golda (Mann) Kramer. She lived in Fort Wayne her entire life. In 1967, Nicki co-founded Z.K. Tazian Associates and over the years, she traveled worldwide. Her […]

Continue Reading
DSC02115 (1) copy

ARS of Eastern USA Regional Educational Seminar a big success

On April 9, 2016 ARS members from eleven chapters gathered for the Armenian Relief Society of Eastern USA Regional Seminar entitled “The ARS in the 21st Century, Opportunities and Challenges”. The seminar was held at the Aramian Auditorium, Providence, Rhode Island, hosted by ARS of Eastern USA Ani and Arax Chapters. The seminar opened with the […]

Continue Reading
ARS-Seminar_Skype (1)

ARS of Eastern USA connects with Artsakh Regional during seminar

PROVIDENCE, R.I.—On Sat., April 9, the Armenian Relief Society (ARS) Providence “Ani” and “Arax” Chapters hosted the annual ARS Eastern USA Regional Education Seminar at the Aramian Auditorium in Providence. The seminar, titled “The ARS in the 21st Century: Opportunities and Challenges,” was open to ARS members and friends of the organization. Taline Daghlian, chairwoman of the ARS Eastern USA, […]

Continue Reading
ARS invitation for print cropped

ARS of Eastern USA Sponsors the World Premiere of Bared Maronian’s Women of 1915, in New Jersey

PRESS RELEASE ARMENIAN RELIEF SOCIETY OF EASTERN USA SPONSORS WORLD PREMIERE OF BARED MARONIAN’S WOMEN OF 1915 DOCUMENTARY Award-Winning Documentary Filmmaker’s “Orphans of the Genocide” Film Selected by Switzerland’s Indie Film Festival 2016 Line-Up WATERTOWN, MA – APRIL 25, 2016 – The Armenian Relief Society (ARS) of Eastern U.S.A., a non-profit women’s organization, today announced the […]

Continue Reading
Urgent Appeal - Large

ARS of Eastern USA issues an Urgent Appeal for Artsakh

The ARS of Eastern USA is deeply saddened and disturbed by the devastating Azerbaijani attacks on Artsakh, that have claimed military and civilian lives.  We express our deepest condolences to the families of those who lost their lives. ARS of Eastern USA urges all ARS Chapters, members, as well as our supporters—Armenian and non-Armenian alike—to […]

Continue Reading
ars

ARS Inc. issues statement on recent attacks on Nagorno Karabagh

For almost two years now, the gradually increasing attacks of the Azeri armed forces on Nagorno Karabagh’s and Armenia’s units guarding the borders – targeting also villages and towns located next to the conflict areas are becoming more frequent and more furious. Over the past week-end, with coordinated use of heavy artillery, armored vehicles and […]

Continue Reading
YCP 2016 Group Photo

ARS Youth 2016 Youth Connect Program a Resounding Success

On the weekend of March 12, young Armenians from all over the country participated in the “Youth Connect Program” in New York City, in a program organized by the Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA. More than 100 Armenian youth, ages 18-25, as well as 6 speakers, well informed on Armenian issues, spent their […]

Continue Reading

Armenian Relief Society of Eastern USA, Inc.. All Rights Reserved