ՀՕՄ-Ի”ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԸ” ԾՐԱԳԻՐ

Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը իր գոր­ծու­նէ­ու­թեան ին­նամս­եայ շըր­ջա­նին, եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով, նիւ­թա­կան կո­կիկ գու­մա­րով մը փոր­ձեց մեղ­մել պա­տե­րազ­մի մէջ յայտնո­ւած մեր ժո­ղո­վուր­դի այն հատ­ուա­ծին, որ առա­ւե­լա­բար կա­րիք ու­նի ՀՕ­Մ-ի նպաս­տին:

Sponsor a Syrian Armenian family

Աւե­լի քան հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քին վի­ճակ­ուած պա­տե­րազ­մա­կան եւ անա­պա­հով վի­ճա­կը ժխ­տա­կան անդ­րա­դարձ ու­նե­ցաւ հա­լէ­պա­հա­յութ­եան վրայ: Ստեղծ­ուած հա­մա­տա­րած ան­գոր­ծու­թեան պատ­ճա­ռաւ մեր ժո­ղո­վուր­դը ստիպ­ուած եղաւ դի­մել բա­րե­սի­րա­կան միու­թիւն­նե­րուն:

Ար­դա­րեւ, ՀՕՄ-ի Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շր­ջա­նի նիւ­թա­կան ներդ­րու­մով, ՀՕ­Մ-ի Կեդր. Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ ՍՕ Խա­չի Շրջ. Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Շա­բաթ, 16 Յու­լիս 2016-ի առա­ւօտ­եան իրա­գործ­ուե­ցաւ «Հո­վա­նա­ւո­րենք Սուր­ի­ա­հայ Ըն­տա­նիք Մը» ծրա­գի­րը, որ­մէ օգտ­ուե­ցան 230 ըն­տա­նիք­ներ:

Շրջ. Վար­չու­թեան խօս­քը փո­խան­ցեց Հռիփ Կա­նան­եան, որ երախ­տա­գի­տա­կան եւ շնոր­հա­կա­լա­կան մեր զգա­ցում­նե­րը յայտ­նեց ՀՕՄ-ի Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շր­ջա­նի մի­ա­ւո­րին, ապա խօս­քը ուղ­ղե­լով ներ­կա­նե­րուն, ըսաւ.

«Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան անու­նով քա­ջա­ռող­ջու­թիւն եւ արեւ­շա­տու­թիւն կը մաղ­թենք բո­լո­րիդ, յաղ­թա­հա­րե­լու մեր ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յի դժն­դակ պայ­ման­նե­րը: Եր­ջա­նիկ օրեր կը ցան­կանք, հա­ւա­տա­լով որ եր­ջա­նիկ զգա­լու գաղտ­նի­քը ու­րի­շէն աւե­լի եր­ջա­նիկ ըլ­լալ չփա­փա­քե­լուն մէջ կը կա­յա­նայ: Ինք­նա­բաւ հո­գին, եր­ջա­նիկ հո­գին է: Իր ու­նե­ցա­ծով բա­ւա­րար­ուիլ գիտ­ցող ան­ձը ամէ­նէն եր­ջա­նիկն է»:

Ան­նա Տէր Յա­կոբ­եան ՀՕ­Մ-ի Կեդր. Վար­չու­թեան անու­նով քա­ջա­լե­րեց ներ­կա­նե­րը տո­կա­լու ստեղծ­ուած պայ­ման­նե­րուն եւ արեւ­շա­տու­թիւն, ապա­հով ու բա­րօր օրեր մաղ­թեց անոնց:

Ան­նա Տէր Յա­կոբ­եա­նի եւ Շրջ. Վար­չու­թեան ըն­կե­րու­հի­նե­րու ան­մի­ջա­կան հս­կո­ղու­թեամբ կա­տար­ուե­ցաւ նպաս­տա­բաշ­խու­մը ու նպաստընկալներ իրենց գո­հու­նա­կու­թիւնն ու շնոր­հա­կա­լու­թիւնը յայտ­նե­ցին կա­տար­ուած աշ­խա­տան­քին եւ տր­ուած նպաս­տին հա­մար:

ՍՕ Խաչի Շրջ. Վարչութիւն

No comments yet.

Leave a Reply

Armenian Relief Society of Eastern USA, Inc.. All Rights Reserved