dsc_6770

ARS Shadoyan Fashion Show

ARS Eastern USA Sponsors Fashion Show Featuring Kevork Shadoyan Fashion The Armenian Relief Society (ARS) of the Eastern United States (ARS of Eastern USA) Board of Regional Directors hosted a fashion show on Oct. 6, which featured unique regional costumes of historic Armenia, at the Seasons catering hall in New Jersey. A scene from the […]

Continue Reading
ars-ycp-2016-13

Armenian Youth Move Mountains at MIT

ARS Youth Connect Program Takes Place on Nov. 5 Following the overwhelming success of the annual Youth Connect Program (YCP) held at New York University (NYU) in March, the Armenian Relief Society (ARS) YCP held its second installment of 2016 on Nov. 5 at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). About 60 young Armenian students […]

Continue Reading
2016-group

ARS Youth Connect Program to be Held at MIT on Nov. 5

“There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other wings.” WATERTOWN, Mass.—Encouraged by the tremendous success of its annual ARS Youth Connect Program (YCP) held at NYU in March, the ARS of Eastern USA, Board of Regional Directors launches a second installment of the […]

Continue Reading
Board-and-guest

ARS Eastern USA 96th Annual Convention Held in NJ

PARK RIDGE, N.J.—The 96th Annual Convention of the Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA, hosted by the Agnouni, Bergen, Shake and Spitak ARS chapters of New Jersey, convened on Fri., July 15, at the Park Ridge Marriott Hotel in New Jersey. Nineteen chapters were represented with 38 delegates, as well as the Board of […]

Continue Reading
tom-ars

Lowell ARS “Lousintak” chapter Enhances Folk Festival

By Tom Vartabedian After 30 years, the Armenian Relief Society of Eastern USA (ARS EUSA) Lowell “Lousintak” chapter continues to be a time-honored tradition at the Lowell Folk Festival. After 30 years, the ARS Lowell “Lousintak” chapter continues to be a time-honored tradition at the Lowell Folk Festival. The chapter continues to maintain a strong […]

Continue Reading
Shadoyan

ARS Eastern USA to Host Shadoyan Fashion Show

ARS of Eastern USA will host a unique event featuring Shadoyan Fashion Couture House from Armenia. The Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA will host a unique event featuringShadoyan Fashion Couture House from Armenia. This fashion show of traditional costumes and evening gowns will take place on Oct. 6, in Washington Township, N.J. Shadoyan Couture […]

Continue Reading
Sponsor a Syrian Armenian family

ՀՕՄ-Ի”ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԸ” ԾՐԱԳԻՐ

Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը իր գոր­ծու­նէ­ու­թեան ին­նամս­եայ շըր­ջա­նին, եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով, նիւ­թա­կան կո­կիկ գու­մա­րով մը փոր­ձեց մեղ­մել պա­տե­րազ­մի մէջ յայտնո­ւած մեր ժո­ղո­վուր­դի այն հատ­ուա­ծին, որ առա­ւե­լա­բար կա­րիք ու­նի ՀՕ­Մ-ի նպաս­տին: Աւե­լի քան հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քին վի­ճակ­ուած պա­տե­րազ­մա­կան եւ անա­պա­հով վի­ճա­կը ժխ­տա­կան անդ­րա­դարձ ու­նե­ցաւ հա­լէ­պա­հա­յութ­եան վրայ: Ստեղծ­ուած հա­մա­տա­րած ան­գոր­ծու­թեան պատ­ճա­ռաւ մեր ժո­ղո­վուր­դը ստիպ­ուած եղաւ […]

Continue Reading
Naomi Tazian

ARS of Eastern USA loses a lifelong ungerouhi

NAOMI “NICKI” TAZIAN NAOMI “NICKI” TAZIAN, 80, passed away Sunday, July 10, 2016. Born July 9, 1936, in Fort Wayne, Nicki was the daughter of the late Bernard and Golda (Mann) Kramer. She lived in Fort Wayne her entire life. In 1967, Nicki co-founded Z.K. Tazian Associates and over the years, she traveled worldwide. Her […]

Continue Reading
DSC02115 (1) copy

ARS of Eastern USA Regional Educational Seminar a big success

On April 9, 2016 ARS members from eleven chapters gathered for the Armenian Relief Society of Eastern USA Regional Seminar entitled “The ARS in the 21st Century, Opportunities and Challenges”. The seminar was held at the Aramian Auditorium, Providence, Rhode Island, hosted by ARS of Eastern USA Ani and Arax Chapters. The seminar opened with the […]

Continue Reading

Armenian Relief Society of Eastern USA, Inc.. All Rights Reserved