Board-and-guest

ARS Eastern USA 96th Annual Convention Held in NJ

PARK RIDGE, N.J.—The 96th Annual Convention of the Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA, hosted by the Agnouni, Bergen, Shake and Spitak ARS chapters of New Jersey, convened on Fri., July 15, at the Park Ridge Marriott Hotel in New Jersey. Nineteen chapters were represented with 38 delegates, as well as the Board of […]

Continue Reading
tom-ars

Lowell ARS “Lousintak” chapter Enhances Folk Festival

By Tom Vartabedian After 30 years, the Armenian Relief Society of Eastern USA (ARS EUSA) Lowell “Lousintak” chapter continues to be a time-honored tradition at the Lowell Folk Festival. After 30 years, the ARS Lowell “Lousintak” chapter continues to be a time-honored tradition at the Lowell Folk Festival. The chapter continues to maintain a strong […]

Continue Reading
Shadoyan

ARS Eastern USA to Host Shadoyan Fashion Show

ARS of Eastern USA will host a unique event featuring Shadoyan Fashion Couture House from Armenia. The Armenian Relief Society (ARS) of Eastern USA will host a unique event featuringShadoyan Fashion Couture House from Armenia. This fashion show of traditional costumes and evening gowns will take place on Oct. 6, in Washington Township, N.J. Shadoyan Couture […]

Continue Reading
Sponsor a Syrian Armenian family

ՀՕՄ-Ի”ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԸ” ԾՐԱԳԻՐ

Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը իր գոր­ծու­նէ­ու­թեան ին­նամս­եայ շըր­ջա­նին, եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով, նիւ­թա­կան կո­կիկ գու­մա­րով մը փոր­ձեց մեղ­մել պա­տե­րազ­մի մէջ յայտնո­ւած մեր ժո­ղո­վուր­դի այն հատ­ուա­ծին, որ առա­ւե­լա­բար կա­րիք ու­նի ՀՕ­Մ-ի նպաս­տին: Աւե­լի քան հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քին վի­ճակ­ուած պա­տե­րազ­մա­կան եւ անա­պա­հով վի­ճա­կը ժխ­տա­կան անդ­րա­դարձ ու­նե­ցաւ հա­լէ­պա­հա­յութ­եան վրայ: Ստեղծ­ուած հա­մա­տա­րած ան­գոր­ծու­թեան պատ­ճա­ռաւ մեր ժո­ղո­վուր­դը ստիպ­ուած եղաւ […]

Continue Reading
Naomi Tazian

ARS of Eastern USA loses a lifelong ungerouhi

NAOMI “NICKI” TAZIAN NAOMI “NICKI” TAZIAN, 80, passed away Sunday, July 10, 2016. Born July 9, 1936, in Fort Wayne, Nicki was the daughter of the late Bernard and Golda (Mann) Kramer. She lived in Fort Wayne her entire life. In 1967, Nicki co-founded Z.K. Tazian Associates and over the years, she traveled worldwide. Her […]

Continue Reading
DSC02115 (1) copy

ARS of Eastern USA Regional Educational Seminar a big success

On April 9, 2016 ARS members from eleven chapters gathered for the Armenian Relief Society of Eastern USA Regional Seminar entitled “The ARS in the 21st Century, Opportunities and Challenges”. The seminar was held at the Aramian Auditorium, Providence, Rhode Island, hosted by ARS of Eastern USA Ani and Arax Chapters. The seminar opened with the […]

Continue Reading
ARS-Seminar_Skype (1)

ARS of Eastern USA connects with Artsakh Regional during seminar

PROVIDENCE, R.I.—On Sat., April 9, the Armenian Relief Society (ARS) Providence “Ani” and “Arax” Chapters hosted the annual ARS Eastern USA Regional Education Seminar at the Aramian Auditorium in Providence. The seminar, titled “The ARS in the 21st Century: Opportunities and Challenges,” was open to ARS members and friends of the organization. Taline Daghlian, chairwoman of the ARS Eastern USA, […]

Continue Reading
ARS invitation for print cropped

ARS of Eastern USA Sponsors the World Premiere of Bared Maronian’s Women of 1915, in New Jersey

PRESS RELEASE ARMENIAN RELIEF SOCIETY OF EASTERN USA SPONSORS WORLD PREMIERE OF BARED MARONIAN’S WOMEN OF 1915 DOCUMENTARY Award-Winning Documentary Filmmaker’s “Orphans of the Genocide” Film Selected by Switzerland’s Indie Film Festival 2016 Line-Up WATERTOWN, MA – APRIL 25, 2016 – The Armenian Relief Society (ARS) of Eastern U.S.A., a non-profit women’s organization, today announced the […]

Continue Reading
Urgent Appeal - Large

ARS of Eastern USA issues an Urgent Appeal for Artsakh

The ARS of Eastern USA is deeply saddened and disturbed by the devastating Azerbaijani attacks on Artsakh, that have claimed military and civilian lives.  We express our deepest condolences to the families of those who lost their lives. ARS of Eastern USA urges all ARS Chapters, members, as well as our supporters—Armenian and non-Armenian alike—to […]

Continue Reading

Armenian Relief Society of Eastern USA, Inc.. All Rights Reserved