ARS of Eastern US

Mission

of the Armenian Relief Society

The Armenian Relief Society (ARS) is a non-profit, independent, non-sectarian and non-governmental organization (NGO), a member of the United Nations – with affiliate entities in 27 different countries serving the social, educational, health, and welfare efforts of the Armenian people throughout the world. Towards, these ends, its mission is embodied within the following 12 goals: 

The ARS Emblem

CROSS - symbol of Christianity

ԽԱՉ - Խորհրդանշան Կրօնի

LAUREL BRANCH - Symbol Of Culture

ԴԱՓՆԻԻ ՃԻՒՂ - Խորհրդանշան Մշակոյթի​​​

OLIVE BRANCH - Symbol of Peace

ՑԻԹԵՆԻԻ ՃԻՒՂ - Խորհրդանշան խաղաղութեան​​

Mt. ARARAT - Symbol of Armenia

ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌ - Խորհրդանշան Հայրենիքի​​

SUN RAYS - Symbol of the light of learning​

ԱՐԵՒ - Խորհրդանշան մտային լուսաւորութեան​

SWORD - Symbol of vigilance and defense of home

Սուր - Խորհրդանշան արթնութեան եւ ընտանիքի պաշտպանութեան

HEART - Symbol of charity and compassion

ՍԻՐՏ - Խորհրդանշան գութի եւ ողորմութեան​​

1910 - Date of Inception

1910 - Հիմնադրութեան Թուական​​

The ARS Anthem

Lyrics by: Moushegh Ishkhan | Music by: Kevork Garvarentz

Մենք՝ ուխտեալներ հայ օգնութեան սուրբ գործին,

Լոյսի բանակ եւ գթութեան խաչուհի,

Գոյամարտի մէջ սրբազան մեր դատին՝

Ձեզ կը բերենք Հայ Կնոջ սիրտը ոսկի:

 

Օտար երկրի հովերուն դէմ մոլեգին՝

Հայ դպրութեան ջահը պահենք մշտավառ,

Եւ թող շունչ տայ Հայ օճախի կրակին

Մեր շրթներուն վրայ ծաղկող ամէն բառ:

 

Մենք՝ ուխտեալներ ՀՕՄի պայծառ դրօշին,

Միշտ կը մնանք արի պահակն անցեալի,

Մինչեւ ծագի արդարութեան վառ արփին,

Մինչեւ հասնինք սէգ սարերուն հայրենի:

Menk Ookhdyalner Hay oknootyan soorp kordzeen,

Looysee panag yev ketootyan khachoohee,

Koyamardeen mech serpazan mer tadeen

Tsez geh perenk Hay Genoch seerdeh vosgee.

 

Odar yergree hoveroon tem molekeen

Hay tebrootyan chaheh bahenk meshdavar.

Yev togh shoonch dah Hay Ojakhee gerageen

Mer shertneroon verah dzaghgogh amen par. 

 

Menk ookhdyalner HOMee baydzar terosheen,

Meeshd geh menank aree bahagen antzyalee.

Meenchev dzakee artarootyan var arpeen,

Meenchev Hasneenk sek sareroon hayrenee.

We have sworn to devote ourselves to the Armenian Relief’s Holy Work;

We are the soldiers of light, and the cross-bearers of compassion;

And in our quest for survival and defense of our Holy Cause,

We bring the golden heart of the Armenian woman.

 

Bracing against the illusive winds of foreign lands,

Let us safeguard the torch of Armenian education.

And may every word sprouting from out lips,

With each breath, fan the hearths in Armenian homes.

 

We, the sworn, to the glowing flag of the ARS

Will always bravely guard the past,

Until the sun of justice shines through,

Until we reach the grand summits of our homeland.